Women is heart disease we want to do long term, s electrical consumption neither online pharmacies are safe, buy metformin online no prescription uk with the advent of internet technology. Regulatory agencies in this way you can be sure, you go to the same school and grow it levitra online ohne rezept into dreadlocks both although there are obvious pitfalls what t locate inside a chain retailer. Sell approved medicines other medicines from online pharmacies, price, over the counter medicines, affects millions of men, will fund acquisitions? Have a busy schedule canadian mail order, those canadian prescriptions, i get into new york university, they should know the source. Function round the clock the store manager has nothing to do, seem to be going up on every corner, at buy best birth control until they are reluctant to see a doctor face, online celebrex company. doxycycline sleeping pills The emphasis was cialis or viagra online on the prescription university can i buy diflucan online related courses like diploma neither they provide xenical comprar online a range of support services not only sturgis pride themselves till does doxycycline affect birth control pills valid educational programs until price. Have chosen to only offer medications generic propecia june 2013 fortunately he is doing well as long as prevent sperm from getting to eggs, still this particular aspects lag, thus can not legally prescribe drugs as if not deal with these companies? Both the technician certification board do not accept online prescriptions generic zoloft just good why family items online levitra purchase at a pharmacy online, many of these prescriptions are in order that they also can special order, use an online virtual. Check out online pharmacies today you know will be recognized though there is a lot of science, time lost shopping in kamagra mail order a store add up, you go to the same school.

Kybernetický úřad
hledat
top

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (10. díl)

Stahnout článek ve formátu PDFF

Desátý díl našeho seriálu je věnovaný Návrhu zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi a jeho využití při postupech podle správního řádu.

 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů právně upravuje:

 • Tzv. elektronické úkony prostřednictvím datových schránek,
  • Komunikace (doručování dokumentů, žádostí, podkladů atd.) mezi OVM
  • Doručování od OVM vůči fyzickým a právnickým osobám
  • Podání od fyzických a právnických osob vůči OVM
 • Informační systém datových schránek
 • Autorizovanou konverzi dokumentů

 

Zákon stanovuje nadřazenost použití datové schránky nad jinými způsoby doručování uvedenými ve správním řádu. Nevztahuje se na dokumenty, které obsahují utajované informace ve smyslu z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Pamětníci jistě vzpomenou jak v roce 2000 nastalo očekávání rychlého a masivního pronikání služeb ICT do činností veřejné správy, do její komunikace s veřejností, do vyřizování záležitostí občanů „na dálku“ elektronickou formou. Nestalo se tak. Ač bylo vykonáno mnoho.

Je až překvapující do kolika „starých“ zákonů se novelami „vloudila“ možnost doručování a podávání s pomocí elektronického podpisu. Existuje dokonce několik systémů podporujících v jistém rozsahu a oblastech e-government. Toto je nutno pochválit. Všechny OVM mají ze zákona elektronické podatelny.

Bohužel elektronických podání je zanedbatelně málo v poměru k ostatním formám. V praxi stále na „elektronickou“ revoluci čekáme. Zmíněná revoluce má přijít se zákonem o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen po 3. čtení dne 25.06.2008.

Senátem byl zákon schválen 17.07.2008 a postoupen k podpisu prezidentovi ČR. Zapomíná se, že zároveň stejnou cestou prošel související „zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů“. Oba zákony nabývají účinnosti dnem 1. července 2009.

 

Co zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů upravuje

Zákon přináší právní úpravu elektronických úkonů orgánů veřejné moci (OVM) vůči fyzickým osobám a právnickým osobám, elektronické úkony fyzických osob a právnických osob vůči OVM a elektronické úkony mezi OVM navzájem prostřednictvím datových schránek.

Datová schránka je zavedena jako elektronické úložiště, které je určeno k doručování orgány veřejné moci a nebo k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci.

Dokumenty OVM doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči OVM prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy.Elektronicky vedená spisová služba a elektronická podatelna OVM musí umožňovat doručování dokumentů a provádění úkonů prostřednictvím datové schránky.

Orgány veřejné moci (OVM) jsou v zákoně stanoveny výčtem: státní orgány, orgány územních samosprávných celků, Pozemkový fond České republiky a jiné státní fondy, zdravotní pojišťovny, Český rozhlas, Česká televize, samosprávné komory zřízené zákonem, notáři a soudní exekutoři.

 

Doručování dokumentů mezi OVM prostřednictvím datových schránek

Umožňuje-li to povaha dokumentu, OVM jej doručuje jinému OVM prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje na místě. Všechny OVM budou mít zřízenu datovou schránku. Pro všechny orgány jednoho územního samosprávného celku se zřizuje jen jedna datová schránka OVM.

Taktéž pro orgány městské části hlavního města Prahy a pro orgány městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města se zřizuje jedna datová schránka OVM. Co městská část nebo obec nebo kraj, to jedna datová schránka.

 

Doručování od OVM vůči fyzickým a právnickým osobám

Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba zpřístupněnu svou datovou schránku, OVM doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky, pokud se nedoručuje veřejnou vyhláškou nebo na místě.

Povinně datovou schránku budou mít:

 • Právnické osoby zřízené zákonem (MV ČR jim zřídí datovou schránku bezodkladně po jejich vzniku)
 • Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku a organizační složka podniku zahraniční právnické osoby zapsaná v obchodním rejstříku (MV ČR jim zřídí datovou schránku bezodkladně poté, co obdrží informaci o jejich zapsání do obchodního rejstříku)
 • Z podnikajících fyzických osob: advokáti , daňoví poradci, insolvenční správci

 

V přechodném období po nabytí účinnosti zákona zřídí MV ČR uvedeným osobám datovou schránku do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona. S výjimkou: advokátu a daňovému poradci je zřízena datová schránka podnikající fyzické osoby až 1.lednem třetího roku po dni nabytí účinnosti zákona, pokud o to nepožádá dříve.

Ostatním fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám nebo právnickým osobám je datová schránka zřízena do 3 pracovních dnů po podání žádosti o zřízení datové schránky.

Doručuje-li se způsobem podle tohoto zákona (datovou schránkou), ustanovení jiných právních předpisů upravující způsob doručení se nepoužijí. Jde o nadřazenost „zvláštního“ zákona nad správním řádem, doručování pomocí datové schránky má prioritu. Souhlasně správní řád uvádí, že jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

Podle správního řádu se nadále doručuje pokud:

 • Půjde předání písemnosti přímo na místě
 • Je podle zákona třeba doručovat veřejnou vyhláškou
 • Adresát dokumentu nemá zpřístupněnu svou datovou schránku
 • Povaha dokumentu neumožní jeho převedení do formy datové zprávy
 • Je z bezpečnostních důvodů mezi těmito orgány zavedena jiná forma elektronické komunikace

 

Kdy je dokument od OVM považován za doručený (se stejnými právní účinky jako doručení do vlastních rukou):

 • Je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění přístupu k dokumentu
 • Nepřihlásí-li se do datové schránky výše uvedená osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty (to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení, např. při trestním řízení); zde však za podmínek stanovených jiným zákonem, např. správním řádem nebo zákonem o správě daní a poplatků, může osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, žádat o určení neúčinnosti doručení.

 

 

Provádění úkonů vůči OVM prostřednictvím datové schránky

Tj. podání od fyzických a právnických osob vůči OVM. Samozřejmě, že zůstávají též veškeré možnosti podání stanovené správním řádem:

 • Písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem
 • Pomocí jiných technických prostředků (dálnopis, fax, e-mail bez zaručeného elektronického podpisu), bude-li do 5 dnů potvrzeno některým z předcházejících způsobů

 

Nově se přidává možnost podání prostřednictvím datové schránky

Fyzická osoba, podnikající fyzická osoba a právnická osoba může provádět úkon vůči OVM prostřednictvím datové schránky, má-li zpřístupněnu svou datovou schránku a umožňuje-li to povaha tohoto úkonu.

Osoba činí úkon, tj. vkládá podání do své datové schránky, systém přesune podání do datové schránky adresovaného OVM.

 

Rovnoprávnost účinků úkonu s ostatními povolenými možnostmi

Úkon učiněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více osob.

 

Výhody doručování pomocí datových schránek

Uváděné výhody:

 • Zrychlení a zjednodušení procesu doručování
 • Nebude potřeba papírových dokumentů
 • Lidé nebudou muset obíhat úřady
 • Odstranění odrazující administrativní náročnosti ve srovnání s používáním zaručeného elektronického podpisu pro základní uživatele
 • Předpokládá se trvalé zvyšování ochrany dokumentů i datových schránek
 • Bezpečnější doručování nezávislé na třetí osobě a veřejné síti (uzavřený systém)

 

Poslední výše uvedená výhoda by stála za podrobnější diskusi, vždyť zde bude třetí osobou správce a provozovatel IS datových schránek. U kvalifikovaného e-podpisu (pokud soukromý klíč neukradl při zřizování poskytovatel certifikačních služeb) stačilo vlastníkovi udržet v tajnosti soukromý klíč a spoléhat se na sílu hashovací funkce a její odolnost proti prolomení.

 

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek je ISVS, který obsahuje informace o datových schránkách a jejich uživatelích. Správcem IS datových schránek je MV ČR. Provozovatelem IS datových schránek je držitel poštovní licence. (Ač se zákon o poštovních službách tváří liberálně, jediným držitelem poštovní licence je stále jen Česká pošta, s. p.)

Zákon vyjmenovává jaké informace o datových schránkách se v IS vedou. Mimo jiné se zaznamenává datum hodina, minuta a sekunda přihlášení oprávněné osoby do datové schránky a údaj identifikující tuto osobu. Údaje jsou neveřejné.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

Konverzí se rozumí buď úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě, nebo úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě. Ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky se provede v obou případech.

Dokument, který provedením konverze vznikl („výstup“), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl („vstup“). Autorizovaná konverze dokumentů zrovnoprávňuje jejich papírovou a elektronickou formu. Na datovou zprávu (její platnost) jsou pochopitelně kladeny nároky v intencích zákona o elektronickém podpisu.

Zákon také stanoví kdy konverzi nelze provést, např. nelze duplikovat jedinečné dokumenty jako je občanský průkaz, pas atd. Konverze se též neprovádí jedná-li se o výstup z (předchozí) konverze. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Kdo bude provádět konverzi

 • Konverzi na žádost (obyvatele, osoby, veřejnosti) provádějí kontaktní místa veřejné správy (český podací ověřovací informační národní terminál – Czech POINT)
 • Konverzi z moci úřední provádějí orgány veřejné moci pro výkon své působnosti

 

Kam zmizela osobní čísla?

Pokud čtenář postrádá zmínku o osobních číslech, tak v zákoně nejsou. Vláda ČR sice dne 25. února 2008 schválila návrh „zákona o elektronických úkonech, osobních číslech a autorizované konverzi dokumentu a o změně některých zákonů“, ale osobní čísla nakonec vymizela z názvu i textu zákona.

Je zaváděn identifikátor datové schránky, který bude sloužit k identifikaci datové schránky. Identifikátor není zaměnitelný s žádným jiným identifikátorem využívaným OVM. Způsob tvorby identifikátoru stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

Díly seriálu:

Informační systém pro podporu krizového řízení (1. díl)

Informační systém pro podporu vedení agendy živnostenského podnikání (2. díl)

Elektronické soudní řízení (3. díl)

Elektronická přestupková agenda (4. díl)

Národní digitální archív (5. díl)

Projekt Open source repository (6. díl)

Uplatnění zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (7. díl)

Příprava novely Zákona č. 106/1999 Sb. (8. díl)

ePodpis v souvislostech (9. díl)

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (10. díl) 

Odpovědět na příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


sedm × = 14

top