ISVS.CZ http://2011-2015.isvs.cz zpravodajství z oblastí ISVS a eGovernmentu Fri, 06 Mar 2015 15:22:50 +0000 cs-CZ hourly 1 Dopadová studie k registru smluv http://2011-2015.isvs.cz/dopadova-studie-registru-smluv/ http://2011-2015.isvs.cz/dopadova-studie-registru-smluv/#comments Fri, 06 Mar 2015 10:49:46 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10661
Stahnout článek ve formátu PDFF

Vládní studie dopadů zákona o zveřejňování smluv vychází z několikanásobně nadhodnocených částek. Dnešní rozhodnutí premiéra Sobotky je pozitivní, ale zákon tím nelze zdaleka nahradit

Dopadová studie pro zákon o Registru smluv neukazuje podle expertní skupiny žádné nové překážky pro jeho zavedení nebo výhrady nového typu

Stínová studie Centra pro aplikovanou ekonomii došla po opravě vládní metodologie k nákladům 218 miliónů ročně místo 1,5 miliardy

Dnešní výzva premiéra Sobotky, aby centrální orgány zveřejňovaly smlouvy, je pozitivní signál, že ochota k otevřenosti se zvyšuje. Bohužel jde o nesystémové řešení, které dopadá pouze na cca 2 tisíce z necelých 20ti tisíc subjektů

Současná „minimalistická varianta“ zákona podle Rekonstrukce státu řeší všechny výhrady poslanců a stran.

Dopadová analýza k zákonu, tzv. „malá RIA“, kterou minulý týden dokončilo Ministerstvo vnitra, nenašla podle expertní skupiny Rekonstrukce státu novou zásadní překážku pro přijetí zákona. Většina námitek dotčených institucí a společností již byla buď vyřešena nebo požaduje výjimky pro další subjekty, jenž lze jednoduše politicky rozhodnout.

Dopadová studie operuje také s řadou odhadů, které jsou podle dosavadních zkušeností a studií přehnané a nerealistické.

Detaily naleznete ve studii Centra aplikované ekonomie: http://cae.zindex.cz/wp-content/uploads/2014/10/2015-03-04-stinovy-vypocet-ria-k-registru-smluv.pdf  (formát PDF).

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/dopadova-studie-registru-smluv/feed/ 0
Zveřejňujte smlouvy nad 50 tisíc korun http://2011-2015.isvs.cz/zverejnujte-smlouvy-nad-50-tisic-korun/ http://2011-2015.isvs.cz/zverejnujte-smlouvy-nad-50-tisic-korun/#comments Thu, 05 Mar 2015 08:41:19 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10653
Stahnout článek ve formátu PDFF

Premiér Sobotka vyzval jednotlivé členy kabinetu a centrální úřady, aby zveřejňovaly všechny nově uzavírané smlouvy nad 50 tisíc korun.

Sobotka ve své výzvě uvádí:

„Vláda se před třinácti měsíci zavázala k větší transparentnosti a otevřenosti orgánů státní správy vůči veřejnosti. Zveřejňování jednotlivých smluv považuji za jeden ze základních kroků k naplnění tohoto cíle.“

Inspiraci prý mají hledat u Úřadu vlády ČR, který od začátku letošního roku zveřejňuje všechny nově uzavřené smlouvy a objednávky.

Dále Sobotka uvedl, že by v prvním pololetí letošního roku rád prosadil tolik diskutovaný zákon o registru smluv.

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/zverejnujte-smlouvy-nad-50-tisic-korun/feed/ 0
Města, obce a zákon o kybernetické bezpečnosti http://2011-2015.isvs.cz/mesta-obce-zakon-kyberneticke-bezpecnosti/ http://2011-2015.isvs.cz/mesta-obce-zakon-kyberneticke-bezpecnosti/#comments Wed, 04 Mar 2015 12:08:55 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10647
Stahnout článek ve formátu PDFF

K 1.1.2015 vstoupil v platnost zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 Sb., a jeho prováděcí předpisy.

Jsou jimi:

Vyhláška č. 317/2014 Sb., v § 3, bodu (2) uvádí, že významným informačním systémem není informační systém, jehož správcem je obec (viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích) a hlavní město Praha při výkonu působnosti obce. Pro obec se tak může stát zákon o kybernetické bezpečnosti závazným pouze v tom případě, že by obec sama provozovala kritickou informační infrastrukturu.

Z výše uvedeného se může zdát, že stát vyhodnotil, že na městech a obcích nemůže nastat taková kybernetická bezpečnostní událost, která by mohla stát ohrozit, a proto není třeba kybernetickou bezpečnost na městech a obcích řešit. To však je zásadní omyl.

Z výše uvedeného pouze vyplývá, že stát nebude na městech a obcích kontrolovat a striktně vyžadovat pod zákonnou sankcí přesné dodržování požadavků na kybernetickou bezpečnost daných zákonem o kybernetické bezpečnosti.

A jak tedy lze ke kybernetické bezpečnosti na městech a obcích přistupovat?

Zkusme vyjít ze základní premisy, že město nebo obec je zapojeno do krizového řízení dle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Tento zákon ve svém prováděcím předpisu č. 432/2010 Sb., Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury uvádí průřezová a odvětvová kritéria, která stanovují, co je kritická infrastruktura.

Jedním z odvětvových kritérií je i odvětví „VI. Komunikační a informační systémy“, které právě svými požadavky pokrývá zákon o kybernetické bezpečnosti. Z toho lze dovodit, že pokud pro krizové řízení na městech a obcích používám jakékoli ICT prostředky (informační a komunikační systémy, mezi které patří telefony, počítače, datové a hlasové sítě atd.), které jsou pro krizové řízení dle zákona nezbytné, používám ICT prostředky kritické informační infrastruktury, na které se zákon o kybernetické bezpečnosti vztahuje.

Proto, pokud město nebo obec používá pro krizové řízení výše zmíněné ICT prostředky, musí dodržovat zákonné požadavky na kybernetickou bezpečnost.

Dalším důvodem, proč využít zákon o kybernetické bezpečnosti je § 5b zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS. Tento paragraf uvádí, že „Orgány veřejné správy uplatňují opatření odpovídající bezpečnostním požadavkům na zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací zpracovávaných v informačních systémech veřejné správy.“

Budeme-li tedy přistupovat k informačním systémům veřejné správy (ISVS) jako by byly významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti, dosáhneme nezpochybnitelného naplnění požadavku § 5b.

A pokud bychom šli do důsledku, všichni bychom měli chtít a snažit se o to, aby naše důvěrná data zůstala opravdu důvěrná a bezpečná a hlavně naše, i bez požadavků a nařízení jakéhokoli zákona.

Ing. Martin Dudek
RELSIE spol. s r.o.

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/mesta-obce-zakon-kyberneticke-bezpecnosti/feed/ 0
Osobní údaje v radě a zastupitelstvu – Budujeme moderní úřad krok za krokem (4. díl) http://2011-2015.isvs.cz/osobni-udaje-rade-zastupitelstvu-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-4-dil/ http://2011-2015.isvs.cz/osobni-udaje-rade-zastupitelstvu-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-4-dil/#comments Mon, 02 Mar 2015 06:30:17 +0000 http://www.isvs.cz/?p=8659
Stahnout článek ve formátu PDFF

Jednání zastupitelstva a rady jsou bezesporu klíčovou záležitostí pro správu města, obce a úřadu.

Mezi nejdiskutovanější problémy související s průběhem jejich jednání a souvisejícími materiály je nakládání s osobními a citlivými údaji a proto se na toto téma nyní podrobněji podíváme.

Až donedávna byla tato problematika řešena jen výkladem ÚOOÚ, která vyznívala proti snahám být transparentní.

Naštěstí se objevilo soudní rozhodnutí, které snahu obcí podpořilo. ÚOOÚ proto svůj výklad upravil. Přesto ale zůstává dost nejasného.

Základním stanoviskem ÚOOÚ je fakt, že obec v žádném případě nesmí znemožnit komukoliv podat námitku proti zpracování jeho osobních dat. Námitku lze zamítnout, ale občan nesmí být omezen, chce-li využít tohoto svého práva.

Naše doporučení jsou takového rázu, že obec MŮŽE BÝT PLNĚ TRANSPARENTNÍ A ZÁROVEŇ NEBÝT NA HRANĚ VÝKLADU A RISKOVAT, že pokud se v budoucnu výklad opět zpřísní, bude muset stahovat z webu již jednou uveřejněné informace.

Co tedy doporučujeme?

 

1) Připravte radě ke schválení dvě varianty usnesení

Jednu variantu usnesení včetně osobních údajů a druhou bez osobních údajů, která může následně být publikována i na webových stránkách města. V textu zápisu se pak rovněž objeví jen text z veřejného usnesení bez osobních údajů, takže i zápis bude moci jít na web.
2) Vyhněte se potížím, dejte radě k odsouhlasení obě varianty
Ve variantě usnesení bez osobních údajů nezapomeňte uvést, kde je k dispozici plný text. Musí být na první pohled zřejmé, že nejde o úplné usnesení. Předejdete tak zbytečným stížnostem občanů nebo opozice z řad zastupitelů. Oba texty usnesení mají pochopitelně stejné číslo usnesení (nové SW programy pro podporu práce rady a zastupitelstva toto umí).

3) Zastupitelstvo bude postupovat podobně jako rada

Po schválení návrhu programu jednání se na web uveřejní všechny dokumenty, ale u těch, které obsahují osobní a citlivé údaje, budou publikovány jejich varianty bez osobních údajů. Při zasedání zastupitelstva pak zastupitelé obdrží dohodnutou formou i plné texty, o nichž mohou i veřejně během jednání diskutovat včetně osobních údajů. Avšak veřejně jen tehdy, pokud je k tomu právní důvod nebo byl k tomuto vydán písemný souhlas, viz následující rada.

4) Získejte souhlas s uváděním osobních údajů nejen při veřejném jednání, ale i po něm

Zasedání zastupitelstva je veřejné, každý by tak mohl slyšet osobní a citlivé údaje projednávaných osob. Zveřejňování (byť ústní) osobních a citlivých údajů osob při veřejném jednání nebo na internetu v dokumentech po jednání lze jen v těchto dvou případech:

 a) Existuje-li pro to zákonný důvod.

A tady je kámen úrazu. Během projednávání zákonný důvod existuje, ale může se stát, že po nějaké době důvod pomine. A proto není možné dále uveřejňovat materiály včetně osobních údajů, když důvod pominul – typickým příkladem je projednávání splátkového kalendáře. Jakmile dlužník dluh uhradí, zákonný důvod pominul.

 b) Dotčenou osobou byl k tomu udělen písemný souhlas.

Písemný souhlas si vyžádejte jak pro ústní jednání, tak i pro následné zveřejnění na internetu.

 5) Zacházet se zvukovými záznamy z jednání správně

Pokud chcete záznamy z jednání uveřejňovat na internetu a nemáte zajištěn souhlas, viz předchozí bod, doporučujeme zvukový záznam před zveřejněním promazat o všechny zmínky, které identifikují konkrétní osobu. Vyhnete se tak problémům s ÚOOÚ.

6) Natáčíte průběh jednání na kameru a chcete jej zveřejňovat na internetu?

Na pozvánce i před vstupem do jednací místnosti výrazně upozorněte na to, že jednání je natáčeno kamerami a vstupem do jednací místnosti tak dáváte souhlas s uveřejněním svých osobních údajů (podobizna) pro nahrávku, která bude zveřejněna na internetu po neomezenou dobu a že právo na odvolání souhlasu v tomto případě občan nemá.

 Ještě jedno doporučení na konec:

Pro přípravu materiálů a jednání rady a zastupitelstva využívejte kvalitní software specializovaný právě na agendu zastupitelstva a rady. Ne textové editory a mailové klienty.

A využívejte právě takový software, který vám umožní nějakým způsobem ochránit osobní a citlivé údaje i před nechtěnou publikací.

V příštím díle se podrobněji podíváme na to, co vše by takový software měl umět.

Díly seriálu „Budujeme Moderní úřad krok za krokem:“

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/osobni-udaje-rade-zastupitelstvu-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-4-dil/feed/ 0
Originalita měst a obcí http://2011-2015.isvs.cz/originalita-mest-obci/ http://2011-2015.isvs.cz/originalita-mest-obci/#comments Thu, 19 Feb 2015 20:26:01 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10636
Stahnout článek ve formátu PDFF

Ocenění pro vítěze soutěže Parádní web

Dne 18. února byly vyhlášeny v prostorách Ministerstva vnitra nejlepší weby měst a obcí a místní video.

Slavnostní předání ocenění proběhlo za účasti náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Jany Vildumetzové a za podpory Svazu měst a obcí ČR, Českomoravské komoditní burzy Kladno a sdružení CZ.NIC.

V letošním roce v soutěži uspěly:

 • Dolní Břežany (Cena poroty v kategorii Vesnice, Městys),
 • Olomouc (Cena poroty v kategorii Města),
 • Velké Meziříčí (Cena redakce časopisu Veřejná správa)
 • Modlany (Parádní video).

Ocenění převzali za Dolní Břežany radní Jana De Merlier a vedoucí oddělení komunikace, kultury a volného času Lucie Vospělová, za Olomouc primátor Antonín Staněk, zastupitel Jan Holpuch a webmaster Pavel Snášel, za Velké Meziříčí starosta Radovan Necid, vedoucí správního odboru Josef Švec, správce IT Radek Novotný a referentka Turistického informačního centra Květa Hladíková a za Modlany zastupitel Karel Secký.

Následoval odborný seminář, zaměřený na problematiku tvorby úspěšných webů, ale i natáčení videí, který nabídl čtyři tematické bloky:

 1. Moderní formy komunikace s veřejností,
 2. Nezbytná výbava městských webů,
 3. Zaostřeno na obce.
 4. Tvorba videí.

 

O své zkušenosti se podělili účastníci i porotci soutěže. Redakce časopisu Veřejná správa soutěží Parádní web navazuje na svůj projekt Objev roku (2000–2007) a podporuje samosprávy v úsilí o nápadité webové prezentace a zajímavá multimédia. Zatím proběhly tři ročníky soutěže. Více se dozvíte v rubrice Soutěž Parádní web na www.mvcr.cz/vespra.

Ivana Jungová

Charakteristika webů vítězů soutěže Parádní web 2014

Dolní Břežany

Dolní Břežany jsou na Facebooku, web nabízí mobilní verzi i rezervační systém pro multifunkční hřiště. Obec zveřejňuje příspěvky na Videokanálu a umožňuje občanům diskutovat v diskusním fóru. O transparentnosti svědčí i to, že Dolní Břežany zveřejňují každý měsíc přehled výdajů obce přesahujících 10 000 korun a od ledna začala samospráva pořizovat videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce. Obyvatelé mohou také přes internet nahlásit poruchy a poškození obecního majetku.

Velkého Meziříčí

Na stránkách Velkého Meziříčí můžete využít e-shop s propagačními předměty. Starosta pořádá online chaty, občané mohou komunikovat s úřadem i prostřednictvím elektronické knihy přání a stížností. Také je možné se na úřad objednat. Město zveřejňuje příspěvky na Facebooku či YouTube, na YouTube jsou zajímavostí místní historické filmy. Velké Meziříčí zveřejňuje fotografie zastupitelů i všech zaměstnanců úřadu. Užitečná je i funkce přítomnost úředníka.

Olomouc

Na webu statutárního města Olomouc naleznete mobilní verzi, QR kódy, rozklikávací rozpočet nebo rezervaci na přepážky. Informační centrum Olomouce je na Instagramu, Facebooku i Googlu+. Zastupitelé jsou na fotografiích. Město zveřejňuje před jednáním zastupitelstva vedle programu i materiály k projednání. Památky jsou představené mimo jiné i prostřednictvím StreetView a některé také v 3D modelu. Kontakty na úřad jsou velmi podrobné, dokonce i na řidiče z oddělení střediska rozvozu stravy naleznete e-mailové spojení, vedoucí oddělení a odborů jsou také zobrazeni na fotografiích.

Modlany

Ve speciální kategorii Parádní video uspěly Modlany. Jejich videozáznam místní akce Guláš párty 2014 je kvalitně natočené a dýchá člověčinou i vtipem.

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/originalita-mest-obci/feed/ 0
NKÚ: 62% ICT zakázek je bez soutěže http://2011-2015.isvs.cz/nku-62-ict-zakazek-je-bez-souteze/ http://2011-2015.isvs.cz/nku-62-ict-zakazek-je-bez-souteze/#comments Wed, 18 Feb 2015 09:26:54 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10630
Stahnout článek ve formátu PDFF

„Chybné postupy úředníků a nesprávné zadávání zakázek státními úřady, které stojí miliardy korun, se daří měnit jenom pomalu.

Uvedl v nedělních Otázkách Václava Moravce prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala.

Rozsáhlé potíže ministerstev i dalších státních úřadů se v současnosti týkají především ICT zakázek, kterých je až 62% zadáváno bez soutěže.

Největší plýtvání ve státní správě podle NKÚ:

 • Podpora tzv. zelené energie -1 bil.
 • Kampaně na potraviny -1,5 mld.
 • Kontrola odvodů z loterií -600 mil./rok
 • Dotace pro EGAP -2 mld.
 • ICT zakázky bez soutěže 62 %
 • Daňové nedplatky -135 mld.
 • Hospodaření nemocnic
 • Státní pokladna -2,5 mld.
 • Nákup ICT na MZe -1 mld.
 • Čerpání úvěrů ČEB -8,2 mld.

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/nku-62-ict-zakazek-je-bez-souteze/feed/ 0
Plán krok za krokem – Budujeme moderní úřad krok za krokem (3. díl) http://2011-2015.isvs.cz/plan-krok-za-krokem-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-3-dil/ http://2011-2015.isvs.cz/plan-krok-za-krokem-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-3-dil/#comments Tue, 17 Feb 2015 01:30:27 +0000 http://www.isvs.cz/?p=8617
Stahnout článek ve formátu PDFF

Jak jsme již vysvětlili v předchozím díle seriálu (Plán – budujeme moderní úřad krok za krokem), nejdříve je dobré mít plán. Není rozhodně ideální chtít změnit všechno a rychle. Výsledkem bývá zmatek.

Lepší je si vždy předem připravit plán a všechny změny zavádět postupně, krok po kroku. Chcete přece dosáhnout modernějšího, profesionálnějšího, efektivnějšího, transparentnějšího a otevřenějšího úřadu, nebo ne?

Co by měl úřad v každé oblasti udělat?

Udělat toho lze hodně, protože i když nyní všechno funguje dobře, vždycky to může být lepší! A to přece všichni chceme – být vnímáni jako nejlepší, svoji práci odvádět profesionálně, s co nejmenší námahou a hlavně za minimum času.

Z naší ukázkové Úvodní studie jsme vybrali pět příkladů, které jsou podle nás pro začátek důležité. Je na nich vidět, že nejsou nijak náročné – ani finančně ani organizačně.

 • Odbourat nadbytečné činnosti.
 • Sdílet informace mezi všechny zaměstnance, kteří je využijí (respektovat při tom zákon na ochranu osobních údajů).
 • Zavést projektové řízení.
 • Snažit se o maximální průhlednost veškerých činností úřadů.
 • Zavést nástroj na řízení požadavků občanů (v případě většího úřadu doporučujeme i jeho využití pro potřeby zaměstnanců) – HelpDesk.

 

Proč by měl úřad dělat zrovna tohle?

Něčím začít je třeba. A tohle není nijak náročné. Nemusíte hned pořizovat drahý a zbytečně složitý informační systém, jehož zavádění spolkne spousty času i peněz nebo kupovat drahé a rozsáhlé studie či analýzy (pokud opravdu nemáte pocit, že je nutně potřebujete).

Můžete si pouze stanovit plán pro nejdůležitější změny, inspirovat se našimi výše uvedenými příklady, nebo využít toho, že jsme pro Vás takový plán (ukázková Úvodní studie) už připravili.

Jak přesně by to měl udělat?

Odbourávat nadbytečné činnosti lze už od maličkostí. Nepřebíhat od jedné činnosti ke druhé. Při vyřizování rozhodnutí se nenechat vyrušovat odpovídáním třeba na maily. Postupujte důsledně.

Právě v řízení změn pomůže zavedení projektového řízení. Bude tak snazší správně nastavit sdílení informací, naplno využívat váš stávající informační systém nebo se rozhodnout pro implementaci nového, který Vám skutečně pomůže.

Přesný popis všech činností bez nadbytečných aktivit pomůže i k větší průhlednosti a otevřenosti vůči veřejnosti. Navíc požadavky veřejnosti evidované v HelpDesku a přidělované k vyřízení způsobem, kdy veřejnost vidí, jak řešení postupuje, je tím nejlepším způsobem, jak uspějete.

Co bude výsledkem?

Veřejnost je měřítkem toho, jak se Vám daří.  Jen je třeba si uvědomit, že spokojenou veřejnost nepoznáte tak, že vás začne chválit. Poznáte to tak, že se sníží počet emailů, telefonátů, návštěv a stížností.

Výsledkem Vaší snahy bude přehled. Přehled sdílený mezi zaměstnanci i členy vedení a taky přehled občanů.

Pokud Vás zajímá náš pohled na věc, přečtěte si, co si vlastně představujeme pod pojmem Moderní úřad a jak jej chápeme.

Ve čtvrtém díle se podíváme podrobněji na práci Zastupitelstva a Rady, i s ohledem na ochranu osobních a citlivých údajů.

Díly seriálu „Budujeme Moderní úřad krok za krokem:“

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/plan-krok-za-krokem-budujeme-moderni-urad-krok-za-krokem-3-dil/feed/ 0
Stínová digitální vláda?! http://2011-2015.isvs.cz/stinova-digitalni-vlada/ http://2011-2015.isvs.cz/stinova-digitalni-vlada/#comments Mon, 16 Feb 2015 14:03:52 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10614
Stahnout článek ve formátu PDFF

Předseda Hospodářského výboru PSP a poslanec za ANO Ivan Pilný přišel s revoluční myšlenkou. Chce založit stínovou digitální vládu!

Při pohledu na prezenční listinu ustavujícího zasedání Rady vlády pro informační společnost je patrné, že největším problémem českého eGovernmentu je neúčast vládních činitelů na těchto jednáních.

Jiří Peterka v dnešním článku na Lupě uvádí: „Je dlouhodobě známým a smutným faktem, že v oblasti „věcí digitálních“ u nás dnes nemáme žádného tahouna, či tzv. leadera. Nikoho s dostatečně vysokým postavením, dostatečnými kompetencemi, a především pak se zájmem řešit tyto věci ku prospěchu celé společnosti.“

Myšlenku o digitální stínové vládě poprvé prezentoval Ivan Pilný na konferenci „Digitální cesta k ekonomickému růstu“. Je to však řešení?

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/stinova-digitalni-vlada/feed/ 0
Témata konference ISSS 2015 http://2011-2015.isvs.cz/temata-konference-isss-2015/ http://2011-2015.isvs.cz/temata-konference-isss-2015/#comments Wed, 11 Feb 2015 11:52:16 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10608
Stahnout článek ve formátu PDFF

Ve dnech 13. – 14. dubna 2015 v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové proběhne již 18. ročník konference ISSS.

Přesný program konference bude znám až v březnu 2015, ale již dnes jsou známa hlavní témata.

Samozřejmostí je zhodnocení stavu e-governmentu, představení aktuálních trendů a problematika reformy veřejné správy.

Nejzásadnějším tématem konference bude Zákon o kybernetické bezpečnosti č. 181Sb., který se dotýká prakticky všech procesů a jejich řízení, smluvních podmínek souvisejících s technologiemi, službami a produkty, jejich nastavení a také monitoringu aktivit ovlivňujících bezpečnost úřadu.

Na konferenci bude také prostor věnovaný nařízení EP a Rady EU o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu známém jako „eIDAS“, jehož hlavním cílem je umožnit důvěryhodné elektronické služby napříč celou EU.

Řešena bude také problematika:

 • veřejných zakázek,
 • financování projektů z fondů EU,
 • nové trendy a technologie,
 • elektronizace zdravotnictví,
 • mobilní IT řešení pro veřejnou správu,
 • využívání ICT technologií v oblasti cestovního ruchu,
 • digitalizace a archivace dokumentů,

apod.

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/temata-konference-isss-2015/feed/ 0
Obec & finance 1/2015 s přílohou: ICT ve veřejné správě http://2011-2015.isvs.cz/obec-finance-12015-prilohou-ict-ve-verejne-sprave/ http://2011-2015.isvs.cz/obec-finance-12015-prilohou-ict-ve-verejne-sprave/#comments Wed, 11 Feb 2015 10:31:30 +0000 http://www.isvs.cz/?p=10601
Stahnout článek ve formátu PDFF

Letošní první číslo časopisu Obec & finance obsahuje přílohu Veřejná správa online, věnovanou informačním technologiím ve veřejné správě.

Tato příloha se zaměřuje na mezinárodní konferenci ISSS 2015, která se tradičně uskuteční v Hradci Králové ve dnech 13. a 14. dubna.

 

ZDROJ:

]]>
http://2011-2015.isvs.cz/obec-finance-12015-prilohou-ict-ve-verejne-sprave/feed/ 0