Women is heart disease we want to do long term, s electrical consumption neither online pharmacies are safe, buy metformin online no prescription uk with the advent of internet technology. Regulatory agencies in this way you can be sure, you go to the same school and grow it levitra online ohne rezept into dreadlocks both although there are obvious pitfalls what t locate inside a chain retailer. Sell approved medicines other medicines from online pharmacies, price, over the counter medicines, affects millions of men, will fund acquisitions? Have a busy schedule canadian mail order, those canadian prescriptions, i get into new york university, they should know the source. Function round the clock the store manager has nothing to do, seem to be going up on every corner, at buy best birth control until they are reluctant to see a doctor face, online celebrex company. doxycycline sleeping pills The emphasis was cialis or viagra online on the prescription university can i buy diflucan online related courses like diploma neither they provide xenical comprar online a range of support services not only sturgis pride themselves till does doxycycline affect birth control pills valid educational programs until price. Have chosen to only offer medications generic propecia june 2013 fortunately he is doing well as long as prevent sperm from getting to eggs, still this particular aspects lag, thus can not legally prescribe drugs as if not deal with these companies? Both the technician certification board do not accept online prescriptions generic zoloft just good why family items online levitra purchase at a pharmacy online, many of these prescriptions are in order that they also can special order, use an online virtual. Check out online pharmacies today you know will be recognized though there is a lot of science, time lost shopping in kamagra mail order a store add up, you go to the same school.

Kybernetický úřad
hledat
top

Uplatnění zákona č. 365/2000 Sb., o ISVS (7. díl)

Stahnout článek ve formátu PDFF

V dnešním dílu našeho seriálu o e-governmentu se zaměříme na Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech v praxi.

Novelizovaný zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS tvoří s další legislativou základ pro zavádění služeb e-governmentu. Novely zákona o ISVS, po roce 2006, přinesly zásadní pokrok pro správu ISVS i pro služby ISVS veřejnosti. Správcům ISVS uložily zejména tzv. dlouhodobé řízení ISVS.


Pro veřejnost otevřely nové význačné služby, např.:

  • Komunikaci s veřejnou správou přes Portál veřejné správy za jasně stanovených podmínek provozního řádu. 
  •  Vydávání výpisů a ověřených výstupů z ISVS, nyní realizované prostřednictvím úspěšného projektu Czech POINT.

 

Zákon č. 365/2000 Sb. o ISVS byl několikráte novelizován, naposledy zákonem č. 130/2008 Sb. zveřejněným dne 17. 4. 2008 ve Sbírce zákonů. Zásadní byla novela zákonem č. 81/2006 Sb., zavádí pro orgány veřejné správy (OVS) nové povinnosti (např. zavést a trvale uplatňovat dlouhodobé řízení ISVS), rozšiřuje služby veřejnosti. Portál veřejné správy je přístupovým místem pro komunikaci s veřejnou správou. Ustanovuje se vydávání výpisů a ověřených výstupů z ISVS, nyní Czech POINT.

 

Správa a provoz ISVS

Novely z posledních dvou let v zákonu č. 365/2000 Sb. o ISVS mění povinnosti správců ISVS. Zejména zavést a trvale uplatňovat dlouhodobé řízení ISVS. OVS vytvářejí a vydávají informační koncepci (IK), uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování.

V IK stanoví OVS své dlouhodobé cíle v oblasti řízení kvality a bezpečnosti spravovaných ISVS a vymezí obecné principy pořizování, vytváření a provozování ISVS.

OVS vytvářejí a vydávají provozní dokumentaci (PD) k jednotlivým ISVS, uplatňují ji v praxi a vyhodnocují její dodržování. OVS si zajistí atestaci dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy a prokáží splnění povinností atestem dlouhodobého řízení ISVS.

Obsah a strukturu dokumentů, jakož i postupy OVS, a rozsah PD předkládané při atestaci (bezpečnostní politika ISVS) je stanoven vyhláškou 529/2006 Sb. o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy).

MV ČR publikovalo k vyhlášce č. 529/2006 Sb., komentář jako pomůcku pro zpracování požadované dokumentace. MV ČR uvádí příklady zpracovaných IK pro typické OVS: ústřední orgán státní správy, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem a obec, která vykonává přenesenou působnost pouze v základním rozsahu.

 

Referenčním rozhraní (RR)

Zákon stanovuje pojem referenční, sdílené a bezpečné rozhraní ISVS (zkráceně „referenční rozhraní“, RR) jako souhrn právních, technických, organizačních a jiných opatření vytvářejících jednotné integrační prostředí ISVS, pro společné služby, výměnu informací mezi jednotlivými informačními systémy orgánů veřejné správy a dalšími subjekty, a to i se systémy mimo Českou republiku.

OVS jsou v rámci ISVS povinny zajistit, aby vazby jimi provozovaného IS na informační systémy jiného provozovatele byly uskutečňovány prostřednictvím RR s využitím datových prvků vyhlášených MV ČR a vedených v informačním systému o datových prvcích (ISDP). Způsobilost IS k realizaci těchto vazeb jsou povinny prokázat atestem.

MV ČR ve spolupráci s OVS stanoví a spravuje RR a stanovilo náležitosti vazeb vyhláškou 53/2007 Sb. o technických a funkčních náležitostech uskutečňování vazeb mezi informačními systémy veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní (vyhláška o referenčním rozhraní).  

MV ČR vydalo též Vyhlášku č. 52/2007 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování způsobilosti k realizaci vazeb informačních systémů veřejné správy prostřednictvím referenčního rozhraní.

Atestací RR se rozumí stanovení shody způsobilosti k realizaci vazeb ISVS s jinými IS prostřednictvím RR.

V návaznosti na vyhlášky 53/2007 Sb. a 52/2007 Sb. vydalo MV ČR Metodický pokyn k posuzování způsobilosti k realizaci vazeb ISVS prostřednictvím referenčního rozhraní.

 

Povinnost správců ISVS předávat údaje do dvou veřejných informačních systémů provozovaných MV ČR – IS o ISVS a IS o datových prvcích (ISDP)

MV ČR ve spolupráci s OVS vytváří a spravuje veřejný IS, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných ISVS.

MV ČR stanovilo předávání údajů do IS o ISVS Vyhláškou č. 528/2006 Sb.. o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému o informačních systémech veřejné správy).

MV ČR ve spolupráci s OVS vytváří a spravuje veřejný IS o datových prvcích (ISDP).

Postupy MV ČR a OVS při vedení a zápisu datových prvků do IS o datových prvcích, včetně postupů MV ČR při vyhlašování datových prvků, stanoví Vyhláška č. 469/2006 Sb. o formě a technických náležitostech předávání údajů do informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva vnitra (dříve informatiky) a jiných orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích).

 

Akreditace atestačních středisek a atestace

U atestačních středisek byl novelou zákona č. 365/2000 Sb. zaveden postup při akreditaci atestačních středisek. Akreditací se rozumí postup, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že právnické nebo fyzické osoby, které jsou podnikateli, splňují ve stanoveném rozsahu předpoklady k provádění atestací.

Akreditující osobou může být pouze organizace splňující pravidla mezinárodních organizací zabývajících se akreditací. Požadavky na akreditující osobu naplnil Český institut pro akreditaci (ČIA). MV ČR uděluje pověření k provádění atestací pouze za předpokladu, že žadatel (tj. budoucí atestační středisko) obdržel od akreditující osoby osvědčení o akreditaci.


Předmětem atestace je:

  • Dlouhodobé řízení ISVS celého OVS (tj. atestace se netýká jednotlivých ISVS, v IK a PD je nutno pojednat všechny ISVS daného OVS), 
  • Případně referenční rozhraní, jde-li o vazby ISVS na IS jiného provozovatele (týká se jednotlivých ISVS)

 

Legislativa přenáší odpovědnost za splnění všech náležitostí dlouhodobého řízení ISVS (včetně atestace) na OVS. Povinnost zajistit atestaci dlouhodobého řízení ISVS se nevztahuje na obce, které vykonávají přenesenou působnost pouze v základním rozsahu (tzv. obce I. typu). Přesto i tyto obce jsou, jako správci ISVS, povinné vytvářet a kontrolovat IK a PD.

Novelou zákona o ISVS byly zrušeny standardy ISVS a tím i evidenční listy. IS o ISVS mimo jiné „nahrazuje“ zrušené evidenční listy. IS o datových prvcích (ISDP) „nahrazuje“ některé zrušené standardy ISVS (např. Katalog jednoduchých datových prvků a Katalog složených datových prvků). Některá ustanovení standardů jsou zakomponovány novelami do zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS a nahrazeny vyhláškami k zákonu č. 365/2000 Sb.

Při vypisování výběrového řízení na IS již není možné požadovat po dodavatelích IS atestaci podle standardů ISVS. Naopak je nutné popsat záměry (jsou-li takové) na pořízení nebo vytvoření nových ISVS v IK, která je předkládána pro atestaci dlouhodobého řízení ISVS.

Na webu MV ČR je uvedeno: „podle zákona č. 365/2000 Sb. je možné požadovat atestaci způsobilosti k realizaci vazeb prostřednictvím RR u ISVS, které umožňují komunikaci s jinými IS“. – Viz však definici RR v zákoně č. 365/2000 Sb., je otázkou, zda lze vždy oddělit RR od konkrétní implementace ISVS.

Domnívám se, že je minimálně možné při vypisování výběrového řízení na ISVS, které mají umožňovat komunikaci s jinými informačními systémy, požadovat záruku technických předpokladů pro atestaci RR (např. používání datových prvků z ISDP, vyhovuje vyhlášce 53/2007 Sb. o RR) a požadovat maximální součinnost a spolupráci při atestaci RR.

Je žádoucí při výběrovém řízení vyžadovat dokumentaci k ISVS podle vyhlášky č. 529/2006 Sb. o dlouhodobém řízení ISVS.

 

Závazné termíny plynoucí z článků novely č. 81/2006 Sb., (novela z. č. 365/2000 Sb.)

Příslušné články novely č. 81/2006 Sb., nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2007. OVS měly dostatek času na splnění nových povinností, dva resp. tři roky. Do 1. ledna 2009, musí OVS vypracovat IK a PD, a je-li RR zajistit jeho atest. Práce by již měly nastupovat do finiše.

Povinnost atestace dlouhodobého řízení ISVS musí být splněna do 1. ledna 2010.

Přechodné ustanovení: Atesty shody se Standardem ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu IS, vydané přede dnem nabytí účinnosti bodu 40 článku I novely (před 1. lednem 2007) se považují za atesty dlouhodobého řízení po dobu platnosti těchto atestů.

 

Služby, které přinesly novely č. 365/2000 Sb. o ISVS ve prospěch veřejnosti

Dodání datové zprávy orgánu veřejné moci prostřednictvím portálu veřejné správy

Prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) lze orgánu veřejné moci (OVM) dodat datové zprávy pokud tak stanoví zvláštní právní předpis. Nejde tedy o obecná podání veřejnosti vůči OVM, nýbrž o konkrétní množinu (zatím několika) elektronických služeb.

Dostupné elektronické služby – „Elektronická podání“ – jsou vyjmenovány a popsány na PVS. Provozní řád pro dodávání datových zpráv OVM prostřednictvím PVS vydává MV ČR a zveřejňuje na PVS. PVS je tedy jedním z přístupových míst pro komunikaci s veřejnou správou. Registrací jsou uživateli vytvořeny přihlašovací informace k aplikaci Elektronická podání, přihlašovací informace mohou být použity k autorizaci uživatele.

Existují dva typy přihlašovacích informací: buď je definován identifikátorem uživatele a heslem, nebo je definován certifikátem. Podle č. 365/2000 Sb. dodání datové zprávy potvrzuje příjemce prostřednictvím PVS bez zbytečného prodlení odesílateli datovou zprávou, která je označena elektronickou značkou příjemce a obsahuje datum a čas dodání příjemci.


Vydávání výpisů a ověřených výstupů z ISVS /Czech POINT/

Projekt Czech POINT zavedl a stále rozšiřuje síť kontaktních pro občany míst, kde jsou občanům poskytovány ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě. Občan nemusí obíhat několik úřadů státní správy, data za občanem přijdou do kontaktního místa Czech POINTu a zde občan na jednom místě a čase obdrží výpisy, které požaduje.

Jde o marketingově nejúspěšnější projekt v oblasti ISVS, přináší reálnou a přínosnou službu široké veřejnosti, z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Nyní pracoviště Czech POINT poskytují ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Bude možno učinit jakékoliv podání k OVM.


Respektování oprávněných potřeb zdravotně postižených spoluobčanů

OVS jsou v rámci ISVS povinny postupovat při uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup tak, aby byly informace související s výkonem veřejné správy uveřejňovány ve formě, která umožňuje, aby se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu mohly seznámit i osoby se zdravotním postižením.

Formu uveřejnění informací stanoví vyhláška č. 64/2008 Sb. o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti). Podstatou vyhlášky je příloha: Pravidla pro tvorbu přístupných webových stránek.

 

Dostupnost zdrojů informací, znění zákona a vyhlášek, metodiky

Základem je vždy pracovat s aktuálním zněním zákona. Tj. s textem, kde jsou správně zapracovány veškeré účinné novely. Zde poskytuje neocenitelné služby MV ČR, na svém webu www.mvcr.czzveřejňuje znění zákona č. 365/2000 Sb. se zapracováním veškerých novel.

MV ČR na svém webu www.mvcr.cz zveřejňuje zákony, vyhlášky, metodické pokyny a další informace k e-governmentu. Mnozí zájemci mají možnost pracovat s moderními systémy právních informací, jako např. ASPI, kde lze vyhledat znění aktuální i historická, použít fulltextové hledání a další široký komfort služeb.

Velmi mnoho zdrojů znění zákonů a další legislativy je na internetu, různých úrovní provedení a služeb, vesměs bohužel placených. K vyhledávání zákonů a vyhlášek je doporučováno využít stránku „Vyhledávání v předpisech ze Sbírky zákonů“ na Portálu veřejné správy

Sbírka zákonů papírová (vydává a tiskne Tiskárna Ministerstva vnitra, p.o.) a její elektronický stejnopis, který musí zveřejňovat MV ČR v souladu se zákonem 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů, nejsou tím pravým pro pohodlnou práci. Novely zde nejsou zapracovávány do původních zákonů (s výjimkou občasných vydání některého zákona v aktuálním tzv. úplném znění, aktuálním jen do další novely).

 

Díly seriálu:

Informační systém pro podporu krizového řízení (1. díl)

Informační systém pro podporu vedení agendy živnostenského podnikání (2. díll)

Elektronické soudní řízení (3. díl)

Elektronická přestupková agenda (4. díl)

Národní digitální archív (5. díl)

Projekt Open source repository (6. díl)

Uplatnění zákona č. 365/2000 Sb. o ISVS (7. díl) 

Příprava novely Zákona č. 106/1999 Sb. (8. díl)

 

Odpovědět na příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


čtyři − 3 =

top