Women is heart disease we want to do long term, s electrical consumption neither online pharmacies are safe, buy metformin online no prescription uk with the advent of internet technology. Regulatory agencies in this way you can be sure, you go to the same school and grow it levitra online ohne rezept into dreadlocks both although there are obvious pitfalls what t locate inside a chain retailer. Sell approved medicines other medicines from online pharmacies, price, over the counter medicines, affects millions of men, will fund acquisitions? Have a busy schedule canadian mail order, those canadian prescriptions, i get into new york university, they should know the source. Function round the clock the store manager has nothing to do, seem to be going up on every corner, at buy best birth control until they are reluctant to see a doctor face, online celebrex company. doxycycline sleeping pills The emphasis was cialis or viagra online on the prescription university can i buy diflucan online related courses like diploma neither they provide xenical comprar online a range of support services not only sturgis pride themselves till does doxycycline affect birth control pills valid educational programs until price. Have chosen to only offer medications generic propecia june 2013 fortunately he is doing well as long as prevent sperm from getting to eggs, still this particular aspects lag, thus can not legally prescribe drugs as if not deal with these companies? Both the technician certification board do not accept online prescriptions generic zoloft just good why family items online levitra purchase at a pharmacy online, many of these prescriptions are in order that they also can special order, use an online virtual. Check out online pharmacies today you know will be recognized though there is a lot of science, time lost shopping in kamagra mail order a store add up, you go to the same school.

Kybernetický úřad
hledat
top

Ministerstva obcím práci v oblasti IT spíše komplikují

Stahnout článek ve formátu PDFF

Proč mají někteří úředníci na stole tři počítače? Proč drhne spolupráce mezi tvůrci legislativy a městy a obcemi, které mají nové informační systémy provozovat? Proč by mělo ministerstvo informatiky raději zaniknout? Nejen na tahle témata došlo v rozhovoru s Hynkem Steskou, předsedou Komise pro informační systémy měst a obcí (KISMO).

Kdy Komise pro informační systémy měst a obcí vznikla a jaký byl impuls k jejímu vzniku?

Bohužel zakladatelé a pamětníci již v komisi nepracují, takže mohu říci jen přibližnou dobu vzniku a to v roce 1990. Komise vznikla na základě potřeb, které provázejí činnost do dnešního dne, prioritně sjednocování informačních systémů, připomínkování zákonů, apod.

Podle zprávy o činnosti komise za rok 2005 jste se podíleli na významných událostech v oboru (Zlatý erb, ISSS) a předložili připomínky k některým důležitým zákonům. Jaké byly vaše letošní aktivity?

Každoroční účast členů na zmíněných akcích je tradiční a samozřejmou záležitostí, takže členové KISMA opět nechyběli. Jinak se naše letošní práce soustředila především k novým předpisům, které mají výrazný dopad v oblasti informačních systémů obcí a měst – správního řádu, novely zákona o informačních systémech veřejné správy a novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Povězte nám, jak jste se angažovali u jednotlivých předpisů?

Komise se svým tlakem na ministerstvo vnitra a ministerstvo informatiky zasloužila o vznik metodiky pro vedení elektronické úřední desky, kterou podle zákona musí mít povinně i sebemenší obec (§ 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). V souvislosti s problematikou elektronických úředních desek a elektronických podatelen stále poukazujeme na nedostatek financí obcí pro jejich zřízení a vedení.

A co zákon o ISVS?

Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, byla pravděpodobně nejvýznamnějším počinem komise v legislativní oblasti. Až po urgencích komise vydalo ministerstvo vnitra do vnějšího připomínkového řízení vyhlášku, kterou se stanoví seznam dalších obecních úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Tato vyhláška je nezbytná k tomu, aby byl systém vůbec funkční. Členové komise se rovněž účastnili zasedání pracovních skupin pro tuto problematiku na MI ČR.

Bodový systém, který zavádí zatím poslední novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, způsobil představitelům měst a obcí asi nejednu vrásku na čele…

Informační systém zaváděný na obce v souvislosti s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích (bodový systém) nebyl bohužel se Svazem měst a obcí ČR (potažmo s KISMO) prokonzultován. To nás dost mrzí, protože jsme mohli předejít mnohým problémům, které se následně objevily během prvních dnů provozu.

Po dvou měsících jeho účinnosti byli na zasedání komise pozváni zástupci ministerstva dopravy, se kterými jsme prodiskutovali problémy, které obce musely řešit. Věřím, že i na základě našeho zájmu o tuto problematiku se ministerstvo dopravy rozhodlo uspořádat v září osm informačních seminářů pro zaměstnance obcí.

Jaké legislativní změny se informatiky na úrovni obcí dotknou v nejbližší době?

Vedeme v patrnosti i zákony, které nabudou účinnosti v příštím roce. Komise se sešla s ředitelem odboru informatiky ministerstva práce a sociálních věcí a diskutovala s ním nad novým informačním systémem zaváděným od ledna 2007 v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.

Musím konstatovat, že tento projekt se mi jevil podstatně lépe organizačně připraven než například už zmíněný bodový systém. Z pohledu obcí kladně hodnotím také fakt, že je zajištěn i finančně a nebude zatěžovat rozpočty obcí. Je to určitě cesta hodna následování.

Dlouhodobě je pro informační systémy obcí velkým problémem fakt, že „každý“ zákon zavádí nový informační systém, u kterého je požadováno, že musí být striktně oddělený od ostatních. Můžeme se pak na obcích setkat s případy, kdy jeden úředník má na stole tři počítače. Zjednodušení a sjednocení informačních systémů na úrovni obcí a státu je dlouhodobým a prioritním úkolem KISMA.

Co považujete za největší úspěch v dosavadní činnosti komise? Podařilo se komisi prosadit některé své návrhy do konečného znění zákonů?

Největším úspěchem poslední doby je bezesporu novela zákona č. 365/2000 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 81/2006 Sb. v březnu tohoto roku. Na její podobě se členové komise výrazně podíleli – především v části týkající se ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Myšlenka novely vychází z koncepce e-governmentu, tedy efektivní veřejné správy za pomocí moderních komunikačních prostředků.

Abych uvedl příklad, šlo nám o to, aby si občan mohl vyzvednout výpis z katastru nemovitostí nejenom přímo fyzicky na katastru, ale aby bylo možno tento výpis získat například přímo na stavebním úřadě. Původní text ministerstva informatiky však toto neumožňoval (ověřené výstupy bylo možno získat pouze na poštách, u notářů a u Hospodářské komory). Tlakem KISMO se podařilo dosáhnout toho, aby tuto činnost mohly vykonávat i vybrané obce, u kterých je to konec konců vzhledem k jejich činnosti nejlogičtější.

Komise ISMO se zatím scházela nepravidelně. Co bylo impulsem k jednotlivým schůzím? Obrací se na vás odborná veřejnost s podněty, jak změnit stávající legislativu tak, aby byly ICT více využitelné v každodenní činnosti měst a obcí?

Městští informatici tvoří poměrně soudržnou komunitu, potýkají se s podobnými problémy a v KISMO někteří z nich zasedají. Takže většina těch praktických impulzů pochází od nich, i když ne všechny jsou návrhy na novelizaci zákonů (občas stačí na problém jen upozornit příslušné ministerstvo). Vznikající legislativu monitoruje Kancelář Svazu měst a obcí ČR a připomínky k ní píší právě členové Komise.

V poslední době jsme diskutovali o náplni naší práce a možnostech rozšíření činnosti komise. Shodli jsme se také na nutnosti pravidelných schůzek, nejlépe jednou měsíčně. Můžu ale konstatovat, že díky informačním technologiím jsme v kontaktu dennodenním.

Jaké problémy komise řešila na svém posledním zasedání?

Na posledním zasedání jsme se věnovali právě vyhodnocení fungování bodového systému a konkrétním připomínkám, co není v pořádku. Řešili jsme rovněž problém vytváření územně analytických podkladů podle nového stavebního zákona, například sdílení geodat v jednotném souřadnicovém systému.

Jaký je Váš názor na Langerův záměr zrušit ministerstvo informatiky?

Odpověď není jednoduchá. V prvé řadě je potřeba se ptát, kde je v tomto případě problém. Ministerstvo informatiky během své krátké existence určitě odvedlo na poli informatiky mnoho užitečné práce. Připravilo řadu důležitých zákonů, vyhlášek, které obce rozhodně přivítaly. Základním problémem však byl, že MI ČR je pouze jedním z „obyčejných“ ministerstev, které nemá žádný vliv na nutnou integraci a provázanost aktivit jednotlivých ministerských úřadů v oblasti informačních systémů.

Vzniká tak řada pokynů, které jsou mnohdy protichůdné. Na obce přicházejí s jednotlivými zákony a projekty stále další požadavky na zavádění nových systémů spojené často s nárůstem počtu pracovníků. Výsledkem je pak na jedné straně neúměrné finanční zatěžování obcí a hlavně roztříštěnost a neprovázanost jednotlivých „přicházejících“ systémů se systémy obcí. A to je dlouhodobě neudržitelný vztah.

Kudy podle Vás vede cesta ven z této zapeklité situace?

Situaci je možno řešit v podstatě dvěma způsoby. Buď přidělit ministerstvu informatiky odpovídající koordinační kompetence s povinností všech ministerstev podřídit se mu v oblasti IT, a nebo ministerstvo zrušit a tento koordinační prvek vložit přímo do struktury vlády. Já osobně se přikláním k druhé možnosti, která je legislativně jednodušší a pravděpodobně i levnější.

Doufám jen, že se na pozici obcí už brzo dočkáme logičtějšího a slušnějšího zavádění nutných informačních technologií tak, aby obcím práci ubíraly (což od nich očekáváme) a ne ji přidávaly a komplikovaly, jak tomu bylo dosud…

Hynek Steska

Hynek Steska vystudoval přírodovědeckou fakultu University J. E. Purkyně v Brně, obor matematika biologie, učil na gymnáziu ve Zlíně. Předsedou KISMO je od roku 2006, zároveň je v tuto chvíli náměstkem zlínského primátora. Ve volném čase rád čte historickou a sci-fi literaturu.

Co je Svaz měst a obcí ČR?

Svaz měst a obcí České republiky (SMOCR) je dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí České republiky je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy.

Odborné komise

Odborné komise SMOCR jsou poradními orgány Předsednictva Svazu. Napomáhají k získávání odborného názoru při řešení určitého okruhu problémů. Podílejí se na připomínkování návrhů legislativních norem z příslušné oblasti. Jsou složeny ze zástupců Svazu, případně z jejich odborných spolupracovníků.

Komise pro informační systémy měst a obcí (KISMO)

KISMO vyvíjí aktivity v oblasti informačních systémů pro samosprávu. Angažuje se v propagaci využívání internetu pro práci městských a obecních úřadů. Spolupracuje s ministerstvem informatiky na přípravě norem pro samosprávu, organizuje odborné konference a samozřejmě se vyjadřuje k návrhům právních norem z oblasti informatiky týkajících se měst a obcí.

Odpovědět na příspěvek

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


× devět = 63

top